لیست 1350 نفره پزشکان استان اصفهان

لیست 1350 نفره پزشکان استان اصفهان

لیست 1350 نفره پزشکان استان اصفهان

در این فایل اکسل لیست 1350 نفر از پزشکان در کل استان اصفهان با مشخصات شامل : شهر، تخصص، نوع و نام مرجع، آدرس و شماره تلفن وجود دارد که به راحتی میتوان بر پایه این مشخصات و فاکتورها آنها را تفکیک کرد.